Model: Ploylada Jaiya
Photographer: Pol Boonyapapat