Model: Chotip Jandahan
Photographer: Papanum Noonan