Model: Ploylada Jaiya
Photographer: Tatchai Mongkolthong